Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 825/13.10.2022г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае утвърждаване на маршрутни разписания по междуселищни линии от Общинската транспортна схема. Определяне на автогара на територията на гр. Русе за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусните линии. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.

Утвърждаването на маршрутни разписания по междуселищни линии от Общинската транспортна схема, определянето на автогара на територията на гр. Русе за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусните линии и определянето на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица е в унисон със законовите разпоредби на Закон за автомобилните превози (ЗАП) и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (Наредба №2).

На сегашния етап началото и края на линиите от Областната транспортна схема се запазват.

Настоящото предложение е основано на принципите на прозрачност и публичност и предложеното решение няма да бъде в разрез с правото на европейската общност.

С утвърждаването на общинската транспортна схема, в част междуселищни линии, определянето на автогари за начални, междинни и крайни спирки, и на линии и курсове по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, не се предвижда разходване на обществени средства.

Целта е да се изпълнят законовите изисквания и се намалят проблемите на гр. Русе, свързани с екологичното въздействие на автобусния транспорт, трафика, безопасността на движението.

Очакваните резултати от предложението са: осигуряване задоволеността на населението, ползващо обществения транспорт; координирани маршрутни разписания в съответствие с икономическото и социално развитие; планиране и изпълнение на маршрутните разписания в съответствие с интегрирането на транспортните схеми и с осигуряване на висока степен на безопасност на общинската транспортна схема.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/