Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересовани таксиметрови превозвачи с вх. № ОбС-671 от 19.07.2023 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе, както и определяне броят на таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Русе.

Приемането на административния акт се налага от разпоредбите чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021г.) и чл. 24а, ал.10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Относно: Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Русе постъпи писмо с вх. № ОбС-671г. от заинтересовани таксиметрови превозвачи съдържащо предложение за промяна в цената на предлаганата от тях услуга съответно за дневна 1.05 – 1.50 лв/км и нощна 1.20 – 1.80 лв/км. Основен мотив за исканите промени в цените е, че действащите към настоящия момент цени приети с Решение № 678/14.10.2021 г. на Общински съвет – Русе не отговарят на пазарната действителност в града. Поскъпването на горивата, разходите за ремонт, поддръжка и амортизация на автомобилите придружена с двуцифрена инфлация за 2022 г. налага цените за превоз на пътници за един километър пробег да бъдат актуализирани. Към настоящия момент, тарифите за таксиметров превоз на пътници за един пробег на територията на общината са както следва: дневна тарифа – 1,05 лв./км., нощна тарифа – 1,20 лв./км.

С изменението на чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници /Наредбата/ (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021 г.)
в срок до 31 октомври общинският съвет определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември.

 Последното изменение на цените  както беше казано по-горе за километър пробег е прието с Решение № 678 /14.10.2021 г., където Общински съвет – Русе  е определил минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе – дневна тарифа 0.89 лв. на км. и нощна тарифа 0.99 лв. на километър и максимални такива – дневна тарифа 1.29 лв. на км. и нощна тарифа 1.49 лв. на км.

Като мотив към предложението е приложена и Калкулация за ценообразуване на километър пробег изготвена от Национален таксиметров синдикат за 2021 г.

На следващо място, съгласно чл. 24, ал. 10 от Закона за автомобилните превози Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите. Видно от  постъпилото предложение от заинтересованите таксиметрови превозвачи същите са извършили проучване в други общини относно нужния брой таксиметрови автомобили, както и информация относно методиката на определянето им както следва: 5 автомобила на 1000 жители на общината. При 140 000 жители на Община Русе оптималния брой таксиметрови автомобили е 700 броя, работещи на територията на общината. В момента на територията на Община Русе работят около 500 таксиметрови автомобила, което не налага Общински съвет Русе да приема условия и ред за разпределението им между превозвачите. Независимо от това, Общински съвет – Русе, ще изпълни законовата разпоредба на чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози и в проекта на настоящото решение ще бъде определен броят на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината на оптималните 700 бр. В случай, че тази цифра бъде достигната, Общински съвет – Русе ще приеме последващо решение, с което да определи условията и реда за разпределянето им между превозвачите съгласно изискванията на чл. 24а, ал. 10 от ЗАП.

Предвид обстоятелството, че настоящото предложение притежава характера на общ административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, е необходимо публично оповестяване на проекта на акта, като същият следва да бъде публикуван на сайта на Общинския съвет не по-късно от един месец преди приемането му.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и чл. 24а, ал. 10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози, и във връзка с чл. 24, ал. 4 и ал. 5 от  Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, Общински съвет–Русе реши:,

РЕШИ:

§ 1. Определя цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, считано от 01.01.2024 г., както следва:

1. Минимални цени:

            1.1 Дневна тарифа – 1.05 лв.;

            1.2 Нощна тарифа – 1.20 лв.

2. Максимални цени:

            2.1 Дневна тарифа – 1.50 лв.;

            2.2 Нощна тарифа – 1.80 лв.

§ 2. Определя максимален брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Русе – 700 броя.

ВНОСИТЕЛ:

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе