Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 6 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 09.11.2020 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям, Пламен Рашев, Билянa Кирова, Владо Владов, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев, Деян Недков, Стоян Христов, Иво Пазарджиев – председател на ОбС – Русе, Димитър Недев – зам.-кмет на общината, Магдалина Илиева – зам.-кмет на общината, Димо Тонев – кмет на гр. Мартен.

Господин Дауд Ибрям откри заседанието, което протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Презентация на изпълнителния директор на „Булмаркет“ ДМ ЕООД за производство на дружеството На предстоящото заседание ще присъства и изпълнителният директор на „Булмаркет“ ДМ ЕООД, който ще представи презентация за производството на дружеството

Г-н Дауд Ибрям спомена, че на предходното заседание е имало информация за засечени наднормени стойности на крезол. Бяха изпратени писма до РИОСВ и до РЗИ за становище относно тези завишени стойности. В тази връзка ще бъде дадена думата на представител за РЗИ за становище. Представител на РИОСВ нямаше на заседанието на комисията.

Г-жа Лилия Бояджиева, началник отдел „Лабораторни изследвания“ в РЗИ разясни как се получава крезолът, за какво се използва, какво е неговото действие и предназначение. Ясно е, че действието му е токсично и корозивно. РЗИ като институция няма никакви контролни функции върху атмосферния въздух, както и въздуха в работната среда.  

Г-н Светослав Първанов, зам.-управител на „Булмаркет“ ДМ ЕООД, съвместно с инж. Милен Атанасов – главен технолог на завода за растителни масла, инж. Даниел Казаков – проект мениджър на „Булмаркет“ и Любомир Атанасов – еколог, представиха две презентации – за съществуващото производството на дружество, както и за подаденото инвестиционно намерение с акцент на екологичните норми. Г-н Първанов се извини от името на г-н Станков, който е възпрепятстван да присъства на заседанието на комисията.

Г-жа Деана Тонева – прочете позиция на ПП Демократи за силна България – Русе, част от КП Демократична България, както следва: „Материалът за инвестиционното намерение на фирма Астра Биоплант съдържа множество мерки, представени чрез технологични схеми, аналитични таблици и сравнителни графики, които демонстрират безопасността на описаното производство. Когато обаче се направи сериозен анализ на този материал, възникват множество въпроси, които се нуждаят от ясни, точни и коректни отговори. Възникват редица съмнения относно безопасността на подобно производство по отношение чистотата на атмосферния въздух, почвата, подпочвените води и също водата на река Дунав. За да се приеме спокойно подобно инвестиционно намерение в региона на град Русе, където има особена чувствителност по отношение на екологията , трябва да бъдем убедени, че това се прави с цел защита на интересите на населението. Обществеността не би искала зоната на КТМ да се превърне в поредното бунище за отпадъци от чужди страни, както това се случи преди няколко месеца в други части на България. Някои от по-важните от въпроси, които си задаваме са:

  1. Защо производството е базирано на вносни отпадъци? Прави впечатление, че същите се внасят от страни извън Европейския съюз като Малайзия, Китай, Сингапур, Обединените Арабски Емирства и други. При такъв вид производство е добре да се решават екологичните проблеми на България, а не на чужди страни. Възниква въпросът ако това производство е екологично чисто и безвредно, защо самите страни доставящи суровините не го извършват на собствените си територии? Най-вероятният отговор е, че съхраняват природата си и пазят здравето на населението си.
  2. Защо това производство се базира точно в Русе и отново ставаме заложници на чужди интереси? Бъдете сигурни, че хората няма да позволят отново да бъдат потърпевши.
  3. Важен въпрос е и това дали ще се ползват суровини от България и какъв процент ще са те от всички суровини? В информацията е посочено, че суровините ще се доставят от вериги ресторанти и хотели. Липсват данни кои са те! За този вид производство би трябвало да има решение на национално ниво.
  4. Нашето безпокойство идва и от факта, че няма контрол на входа при получаването на суровините. При това положение възниква изключително голяма опасност от наличие на  бактериални и вирусни замърсители на околната среда в русенския регион.
  5. Липсва информация какъв процент ще са животинските мазнини спрямо растителните масла и какъв процент са хранителните отпадъци?
  6. Разбираме, че при преработката на суровините се използва голямо количество вода, която ще се черпи не само от ВиК инсталацията, но и се налага сондаж на подпочвени води. По този начин се създава сериозен риск да бъде допълнително намален и без това ограничения воден ресурс на региона. 
  7. Вследствие на това производство в река Дунав всеки ден ще се изливат по 137,4 кубика отпадни води. Макар и да се предвижда пречиствателна станция, рискът от замърсяване на водите  е сериозен при спиране на някои от стъпалата на пречистващото съоръжение. Известно е, че има редица програми и проекти за опазване и пречистване водите на река Дунав. Недопустимо е Община Русе да поеме допълнителен риск за създаването на международен екологичен проблем!
  8. От представения материал не става ясно кои са гаранциите, дали съхраняването на отпадъците от производството на територията на завода отговаря на закона за опазване на околната среда и дали няма да доведе до екологични рискове и рискове за здравето на хората.
  9. При подобно производство шумът е наднормен, което би било съществен проблем. Емисиите във въздуха отделящи се при производствения процес съдържат както фини прахови  частици с включен в тях силициев диоксид, така и маслени аерозоли. Маслените аерозоли излъчват миризми, които няма гаранции, че са безвредни и биха били неприемливи за населението.

В заключение позицията на ПП Демократи за силна България – Русе, ще зависи от получените отговори и ОВОС.

Г-н Първанов благодари за поставените въпроси от Деана Тонева. Според него те са навременни, за да се направят разяснения на инвестиционното намерение и на детайли от него, които са притеснителни за гражданите на русенската община. По отношение на първия въпрос защо производството е базирано на вносни отпадъци, той отговори, че това не е точно така. „Булмаркет“ е общувала с фирми, които са получили разрешение за изкупуват този отпадък. Между 5 и 8 000 т. годишно е пазарът на този отпадък в България, което е крайно недостатъчно, за да задоволи потребностите, за да се изпълни директивата на Европейския съюз, според която биокомпонентата в биодизела трябва да съдържа биодизел от второ поколение. В инвестиционното намерение избирателно са посочени страни като Малайзия, Сингапур и Обединените арабски емирства и др. Проведени са разговори освен с български фирми, и с такива от Франция, Италия, Испания и Румъния, с които има сключени договори за изкупуване на такива количества. На въпроса защо тези държави не вършат това на собствените си територии, а ще отговоря, че те преработват тук. В европейската директива се казва, че са въведени вносни мита по-високи за готова продукция отколкото за суровината. Ако това не е защита на Европейския съюз от производство на биодизел второ поколение на наша територия той не знаех какво е. производството ни е в Русе, защото тук се намира единственият функциониращ завод за биодизел в България. На третият въпрос отговорът е, че ще се ползват суровини от България. На четвъртия въпрос за контрол на суровините отговорът е, че по договор тази суровина трябва да отговаря на определена спецификация. Тя е филтрирана и обработена. За информация 1 тон от това, което ние наричаме боклуци на нас ни струва 900 000 евро. За контрола има гаранции от самия ползвател на продукта, защото държи на качеството му. На петия въпрос: вероятно не е включена такава информация. По отношение на въпроса за шума, г-н Първанов покани комисията да заповяда в района на „Тегра“, за да се уверят, че нивото на шума не само, че се контролира ежегодно от Инспекцията по труда, но той е далеч по-нисък от много други производства. Ако трябва ще се представям допълнително протоколи за шум, замърсеност, осветеност в производствените помещения. Същото е и с емисиите на фини прахови частици, те няма от къде да дойдат. Това вероятно са изводи, които са базирани на липсата на достатъчно информация. Ще се подготви писмен отговор, който ще бъде изпратен до комисията.

Владо Владов зададе няколко въпроса: какво е процентното съотношение при преработката на рапица спрямо слънчоглед на годишна база и планира ли се някаква допълнителна инсталация за обиране на миризмите. По отношение на двете презентации: какво точно се произвежда? По втората презентация мазнините за пържене лично той знае, че се различни от добре познатото олио, което служи за пържене. Суровината, която ще пристига е от суровина за пържене, от мазнина от олио останало след готвене или от двете? Филтърната инсталация, която се ползва в съществуващия завод възможно ли е да филтрира продукт дошъл за завод две, в нефилтрирано състояние?

Светослав Първанов – По отношение на процентното съотношение преработена рапица и слънчоглед не е подготвен и ще предостави допълнителна информация. От 2 г. насам всички направени изследвания показват, че от определени видове рапица миризмата се усеща. Има скрубери, но те не успяват да неутрализират миризмата на 100 %. В момента се работи за допълнителен скрубер. Инвестицията, което е направена е значително, но явно не е достатъчна и се продължава да се работи в тази посока. По отношение на биогоривото, което се произвежда в реакторите за биогориво, то е въз основа на процеса ферментация от някакви биологични материали, които могат да гният. 1% от 7% биодизел в минералния дизел, който се зарежда по бензиностанциите, е задължително да бъде от второ поколение биодизел. По отношение на въпроса дали може пържилното масло, което ще пристига за преработка на биодизел да се вкарва в инсталацията на завода за растителни масла в частта за растителни, не, не може, тъй като процесите по преработката му след това се различават от процесите по преработка на растителните масла. При предварителните разговори и сключените договори са за пържено растително масло. То бива слънчогледово на три четвърти в случаите. По повод на това, че е поръчана пречиствателна станция, да, това производство изисква пречистване на водите. Поръчана е вече, дали ще се инсталира в района на ТЕГРА или на друго място е отделен въпрос. 

Делян Саманджиев поиска повече информация за производството на свежи технически масла.

Задачата е завода не е да произведе биодизел, а да пречисти маслата и да направи заготовка за биодизел. Реално биодизелът се произвежда в другия работещ завод, а тук само се пречистват. Ако кухненските масла пристигат с показателите, които са уговорени да пристигат, този цел дегаминг няма да работи. Има възможност този дегаминг да се прави, ако се внася свежи, т.е. току що изцедени масла.

Пламен Рашев каза, че след като комисията се е събрала, значи има проблем. В Мартен са най-много запознати с него. Фирма „Линамар“ безспорно има някакъв дял за цялото напрежение. Дори посещение на граждани на място може да се организира и това да бъде като обследване и да се види какво е направено и какво предстои да се направи тук. Той предлага да се вземе информирано решение и така гражданите да повярват. Няма как една добрестояща фирма в бизнеса, да няма добър имидж и да поема нови хоризонти. В това трябва да се убедят гражданите. Следващия път, когато има снимков и филмов материал, фирмата трябва да го представи. В момента технологично позволено ли е да се ползват употребявани растителни и животински мазнини или това е изключено?

Светослав Първанов благодари на г-н Рашев за предложението. Предвид настоящата пандемия е трудно да се осъществи такова посещение в чужбина, но идеята за филмчето е добра. Стана ясно, че заводът в Чехия е на 150 м. от жилищните блокове, в Лисабон на 900-1000 м. от първия жилищен квартал и хората там не се оплакват. Олеопротеин няма нито техническа, нито технологична възможност да преработва пържени масла. Това е завод за свежи растителни масла и не е пригоден технически да върши това

Дауд Ибрям обобщи, че ще има три завода – Олеопротеин за свежите масла, другият е за преработката и сега новото инвестиционно предложение. По този начин се затваря целият пръстен.

Димо Тонев /кмет на гр. Мартен/ сподели, че ако всичко се изпълни, както е показано на презентацията, ще бъде наред. За него най-важното е пречиствателната станция за новото производство.

Дауд Ибрям закри заседанието, поради липса на повече въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ДАУД ИБРЯМ/