Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати от конкурса за Обществен посредник на територията на Община Русе, обявен с Решение 460 от 22 април 2021 г. на Общински съвет – Русе

Вх. №Име, презиме, фамилия на кандидатаДопуснат до събеседванеОснование за недопускане
  530/ 15.06.2021 г.    Милена Йорданова Цонева-Георгиева    ДА   
546/ 21.06.2021 г.  Ина Георгиева Райчева-Цонева  НЕКандидатът не е представил следния документ, посочен в чл. 6, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе – Декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимостта по чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе.  
547/ 21.06.2021 г.Иван Белчев БелчевНЕКандидатът не е представил диплома за висше образование с нотариална заверка, съгласно изискването на чл. 6, ал. 3, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. Депозираното от кандидата удостоверение за образователна степен „Магистър“ от университета „Манхайм“ не е с нотариална заверка и не отговаря на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. На представеното удостоверение за образователна степен „Магистър“ от университета „Манхайм“ е извършен превод от Тералингва. Официалният превод е направен на фирмена бланка с печат на преводаческата агенция, но не е удостоверен с подпис на заклет преводач към агенцията.
548/ 21.06.2021 г.Мариян Йорданов ДимитровДА