Решения от мандат 2011-2015 г

РЕШЕНИЕ № 1475 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 33/24.02.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1460/19.06.2015 г. на Кмета на … подробно “РЕШЕНИЕ № 1475 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1491 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху лек автомобил – бус, Форд „Транзит“ с рег. №Р3507BC, … подробно “РЕШЕНИЕ № 1491 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1508 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” маестро Найден Владиславов Тодоров за неговите значими … подробно “РЕШЕНИЕ № 1508 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1476 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 38/20.08.2015 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС … подробно “РЕШЕНИЕ № 1476 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1492 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с транс европейската транспортна … подробно “РЕШЕНИЕ № 1492 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1509 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Диана Върбанова Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1477 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, изр. 2, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – … подробно “РЕШЕНИЕ № 1477 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1494 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе … подробно “РЕШЕНИЕ № 1494 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1510 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Одобрява приложеното подписано споразумение за сътрудничество между Община Русе и Община Браила относно кандидатурата на Браила за титлата „Европейска столица на културата“ през 2021 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1478 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед № 60/22.05.1992 г. на Кмета … подробно “РЕШЕНИЕ № 1478 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”