Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от мандат 2011-2015 г

РЕШЕНИЕ № 1471 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2, чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1471 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1472 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал.3; чл. 60, ал. 1, т. 1 и ал.3; чл.61 от Закона за концесиите (ЗК); чл.91, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК), Общинският съвет реши:

1. Прекратява процедурата …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1472 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1473 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.8, ал.9, изр.2, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1473 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1474 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПУР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1646/06.07.2015 г. на Кмета на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1474 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1475 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 33/24.02.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1460/19.06.2015 г. на Кмета на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1475 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1476 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 38/20.08.2015 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1476 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1477 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, изр. 2, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1477 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1478 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед № 60/22.05.1992 г. на Кмета …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1478 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1479 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1479 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1480 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1480 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.”