Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от мандат 2011-2015 г

РЕШЕНИЕ № 1471 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2, чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация към 12.08.2015 г. (Приложение №1), пояснителния доклад към баланса (Приложение №2) и годишния отчет на ликвидатора (Приложение №3).
2. Ликвидационният остатък от дружественото имущество по крайния, заключителен баланс към 12.08.2015 г., с обща балансова стойност 44 428 лв. да се предаде на Община Русе.
3. Сумата от паричните средства по баланса към 12.08.2015 г. (40 793лв) и вземането от наем (300лв), намалена с несъбираемото вземане от съдебен спор (373лв) и разходите на дружеството за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси и др.), да бъде внесена по сметка на Община Русе.
4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация.
5. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев) 

РЕШЕНИЕ № 1472 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал.3; чл. 60, ал. 1, т. 1 и ал.3; чл.61 от Закона за концесиите (ЗК); чл.91, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК), Общинският съвет реши:

1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе на основание чл. 60, ал. 1, т. 1 от ЗК – няма допуснат участник.
2. Решението по т. 1 с мотивите за приемането му се съобщaва на заинтересования участник по реда на чл. 48а от ЗК и подлежи на обжалване по реда на глава единадесета от ЗК в 10-дневен срок от съобщението.
3. Поради липса на внесен депозит за участие в процедурата, не се налага освобождаването му с решение на кмета на Община Русе в 7-дневен срок от изтичането на срока по т.2 за обжалване на решението за прекратяване на процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1473 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.8, ал.9, изр.2, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г. с недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. «Образцов чифлик», представляващ ПИ с идентификатор 63427.492.6 с площ 14 307 кв.м. , с прогнозен приход от продажбата в размер на 290 000 лева, без включени ДДС и дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, представляващ ПИ с идентификатор 63427.492.6 с площ 14 307 кв.м. , предмет на АОС № 7449/25.06.2015 г., вписан под № 105, том 21, н.д. 4150, вх. рег. № 8172/30.06.2015 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 290 000 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)

РЕШЕНИЕ № 1474 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПУР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1646/06.07.2015 г. на Кмета на Община Русе за Подробен устройствен план-Изменение на план за улична регулация на ул. „Екзарх Йосиф“,План за регулация и застрояване на УПИ III-3309 и План за регулация на УПИ IV-3322 и УПИ V-3321 в кв. 21 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен западно към УПИ III-3309, след заплащане на Община Русе цена в размер на 4 700 лв. (четири хиляди и седемстотин лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на МОДЕЛ-ММ ЕООД, ЕИК 827132518, със седалище и адрес на управление град Русе, ул. „Муткурова“ № 35, вх. 1, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Огнян Великов Маринов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1475 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 33/24.02.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1460/19.06.2015 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-план за регулация за УПИ III-743 в кв. 69 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 26 кв.м. по улична регулация откъм ул. „Придунавски булевард“, приобщен западно към УПИ III-743, след заплащане на Община Русе цена в размер на 18 200,00 лв. (осемнадесет хиляди и двеста лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Димитричка Йорданова Генова.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1476 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 38/20.08.2015 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.150.271, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 523 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7452/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 113, том 22, н.д. 4339, дв. вх. рег. № 8421, вх. № 8497/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.272, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 543 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7453/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 70, том 22, н.д. 4309, дв. вх. рег. № 8343, вх. № 8496/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.150.271, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 523 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7452/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 113, том 22, н.д. 4339, дв. вх. рег. № 8421, вх. № 8497/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.272, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 543 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7453/02.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 70, том 22, н.д. 4309, дв. вх. рег. № 8343, вх. № 8496/06.07.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1477 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, изр. 2, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол №37/22.06.2015 г. на Комисията по общинска собственост и заявление с вх. №ОИ-01-7/28.05.2015 г. от ЕТ „Чопи-Росен Мартинов“, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г. с поземлен имот с идентификатор 63427.6.371, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, , ул. „Зорница“ №3В, с площ 625 кв. м, а съгласно действащ регулационен план УПИ XXIV-371, кв.597, жилищен район „Чародейка – Г – север“, предмет на АЧОС №7456/14.07.2015 г., вписан под №172, том 24, ДВР 9325, н.д. 4810, вх. №9484 от 23.07.2015 г. на СВп.
2. Дава съгласие да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.6.371, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, ул. „Зорница“ №3В, с площ 625 кв. м, а съгласно действащ регулационен план УПИ XXIV-371, кв.597, жилищен район „Чародейка – Г – север“, предмет на АЧОС №7456/14.07.2015 г., вписан под №172, том 24, ДВР 9325, н.д. 4810, вх. №9484 от 23.07.2015 г. на СВп., на ЕТ „Чопи-Росен Мартинов“ на цена в размер на 39 100,00 (тридесет и девет хиляди и сто) лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1478 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед № 60/22.05.1992 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на кадастралния и регулационния план на село Сандрово, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 108 кв.м. по улична регулация, приобщен северно към УПИ I-50 в кв. 69 по плана на село Сандрово, след заплащане на Община Русе цена в размер на 1060,00 лв. (хиляда и шестдесет лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Димитър Красимиров Митев.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1479 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление вх. №ОИ-10-41/17.06.2015 г. и извлечение от протокол № 38/20.08.2015 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7037 от 21.08.2013 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6″, представляващ имот №503.42 с площ 509 кв.м. по кадастралния план на местност „Дрибак 6”, с. Николово, с прогнозен приход от продажба му в размер на 2000 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 503.42 с площ 509 кв.м. в землището на с.Николово, местност „Дрибак 6″, предмет на АОС №7037/21.08.2013 г. вписан с вх.рег. 12508/28.08.2013 г., под №113, том 31, дв.вх. 12264, н.д. 6104 в АВп, при начална тръжна цена 2000,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 

РЕШЕНИЕ № 1480 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, и като взе предвид нуждата на Община Русе от по-горе описания държавен имот за изпълнението на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в град Русе на ул. „Шипка“ №45, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.5.727 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с площ от 756 кв. м. и построената в него ведомствена двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 169 кв. м., предмет на Акт за частна държавна собственост №3850 от 07.11.2005 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на държавния имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)