Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от миналия мандат

РЕШЕНИЕ № 1449

РЕШЕНИЕ № 1449
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Определя размера на основните трудовите възнаграждения на кметовете, както следва :

1.

Кмет на Община Русе

1500 лева

2.

Кмет на кметство Мартен

700

…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1449”

РЕШЕНИЕ № 1450

РЕШЕНИЕ № 1450
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС 20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1450”

РЕШЕНИЕ № 1451

РЕШЕНИЕ № 1451
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.47, ал.8 от Наредба 1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество реши:
1.Да се дарят дълготрайни материални активи …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1451”

РЕШЕНИЕ № 1452

РЕШЕНИЕ № 1452
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и договори Д01-978/26.10.2007г. и Д01-929/26.10.2007г., Общинският съвет реши:

І.Определя за училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство:
1. ОУ “Христо Смирненски” кв. Долапите – МПС марка Isuzu, модел Turquoise, 32+1 места, рег.№ CA …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1452”

РЕШЕНИЕ № 1453

РЕШЕНИЕ № 1453
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка чл.134, ал.2, респ. ал.1, т.2 от ЗУТ и Решения № №1246/13.04.2007 г. и 1303/01.06.2007 год., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за ИПР /изменение на план за регулация/ чрез обединяване …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1453”

РЕШЕНИЕ № 1454

РЕШЕНИЕ № 1454
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Изменя Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1454”

РЕШЕНИЕ № 1455

РЕШЕНИЕ № 1455
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 от Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет-Русе реши:

1. Не променя (запазват се) базисните цени за отдаване …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1455”

РЕШЕНИЕ № 1456

РЕШЕНИЕ № 1456
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба на д-р Антон Въжаров, общинският съвет реши:

1. Да бъде прекратено изплащането на предвиденото в чл.22, ал.2 от ПОДОС, във връзка с чл.34, ал.1 и 2 от ЗМСМА възнаграждение …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1456”

РЕШЕНИЕ № 1457

РЕШЕНИЕ № 1457
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължението на Петър Чавдаров Чивиков, гр. Русе, ул. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1457”

РЕШЕНИЕ № 1458

РЕШЕНИЕ № 1458
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на държавно вземане на Емил Георгиев Славов, гр. Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1458”