Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 167 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:
1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Елка Райкова Захариева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

РЕШЕНИЕ № 168 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общински съвет реши:
1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Ангел Николаев Захариев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев) 

РЕШЕНИЕ № 104 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и постъпило в Община Русе писмо с вх. №15-216-3/05.02.2016 г. от Областния управител на област Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 104 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 105 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.2, ал.1 и ал.3, т.1, чл.3, чл. 13, ал.1, т. 2, чл.17, ал.1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и ал.2 от Закона за концесиите (ЗК); чл.18 и чл.19 от Правилника за прилагане Закона за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 105 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 106 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 и чл. 15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със свои средства в размер на 340 000 лв. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 106 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 107 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 107 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 108 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 108 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 109 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол №36/20.05.2015 г. на Комисията по общинска собственост и искане с вх.№ ОИ-04-6/19.12.2014 г., …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 109 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 110 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 110 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 111 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 111 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.”