Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 93 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-71/09.12.15 от Николай Маринов Вълканов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 93 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 95 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Русе реши:
1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 95 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 96 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” именития русенски треньор по борба Георги Ачев за неговите …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 96 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 97 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Христо Любенов Христов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

РЕШЕНИЕ № 98 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение №63, прието с протокол №3 от 16.12.2015 г. в частта по т.2, като след „Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране през 2016 г.“ се добавя текста „в размер до 193 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 98 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 50 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода май 2015 г. – м. октомври 2015 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 50 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 51 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС; чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 51 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 52 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №38/20.08.2015 год. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 52 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 53 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 53 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”