Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

До

Общински съвет – Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от групата общински съветници

на „МК БСП за България“

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 296, прието с Протокол № 13 от 22.10.2020 г. на Общински съвет – Русе е учреден целеви фонд „Граждански инициативи“, средствата и/или инвентара от който да се използват за извършване на дейности по облагородяване на междублоковите пространства на територията на община Русе. Организацията, дейността и управлението на Фонда са описани в нарочен правилник, приет със същото решение на Общински съвет – Русе.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от цитирания нормативен акт максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за една инициатива, отпускана по реда на този правилник, е до 300,00 лв.

С оглед настоящата икономическа обстановка в страната и  трайното повишаване на общото равнище на цените предвиденият в Правилника максимален размер на финансовата помощ се оказва недостатъчен за реализирането на проектите на гражданите, поради което се наблюдава и значителен спад в постъпилите проектни предложения. Ако през 2021 г. с отпусканите безвъзмездно средства беше възможно жителите от една етажна собственост да си закупят и поставят 2 бр. пейки, то това в момента е невъзможно.

Целта на настоящото предложение за увеличаване на максималния размер на безвъзмездната помощ от 300 лв. на 600 лв. е повишаване на обществената ангажираност сред гражданите на град Русе и стимулирането им с личен труд да извършват дейности по облагородяване на междублоковите пространства. Това е начинът да ангажираме повече граждани с подобряване на градската среда и нейното опазване.

За прилагането на настоящото предложение не се изискват допълнителни финансови средства извън приетата рамка в бюджета на община Русе.

Не беше установено изготвеният проект за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ да противоречи на националното и европейското законодателство.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на Общински съвет-Русе.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6, и чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК Общински съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 5, ал. 1: числото „300“ се заменя с числото „600“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът влиза в сила от момента на разгласяването му чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет-Русе, съгласно чл.78, ал.3 от АПК.

Файлове