Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредби

Наредба №2 За начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

Файлове

Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г.)

Файлове

Наредба №6 За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

Файлове

Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

Файлове

Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

Файлове

Наредба №15 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Файлове

Наредба № 16 За определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Файлове

Наредба № 18 – отменена с параграф 2 на Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета с Решение № 881 по Протокол № 32/19.04.2022 г.

Файлове