Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредби

Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

Файлове

НАРЕДБА №25 – за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе

Файлове

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе приета с Решение № 273 по Протокол № 16 от 17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе

Файлове

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Файлове

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Файлове

ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА

Файлове

Наредба за изграждането и опазване на зелената система на територията на Община Русе – Отменена с решение № 293/22.10.2020 г. на Общински съвет – Русе

Файлове

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

Файлове