Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредби

Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

Файлове

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Файлове

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Файлове

Правилник на програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития

Файлове

Наредба за изграждането и опазване на зелената система на територията на Община Русе – Отменена с решение № 293/22.10.2020 г. на Общински съвет – Русе

Файлове

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

Файлове