Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилници

ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА

Файлове

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ”ИНСПЕКТОРАТ, ОХРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” (СЗ ”ИООРС”) ПРИ ОБЩИНА РУСЕ

Файлове

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА¸ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ И СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

Файлове

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Файлове