Проектонаредби

Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

Файлове

Изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе

Файлове

Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

Файлове

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „ Обреден дом – Русе”, относно изменение на организационно-управленската структура и увеличаване на числеността на персоналния състав на общинското предприятие

Файлове

Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Файлове

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

Файлове

Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“

Файлове

Изменение и допълнение на Наредба №4– За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

Файлове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

Файлове

Приемане на изменение на Приложение №1 към чл. 14 от Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария, считано от 01.10.2020 г.

Файлове

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Файлове

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“

Файлове

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение

Файлове

Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

Файлове